การรับรอง

ISO 9001:2015
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่องค์กร


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ


ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ป้องกันเชื้อราและตะไคร่นํ้า
ลดการเกาะตัวของฝุ่นสะสม และปกป้องเชื้อรา